Veelgestelde vragen

Tijdens informatieavonden en via de enquête zijn een aantal vragen gesteld over o.a. de techniek van Aquathermie, de impact op de ecologie en over financiële aspecten. De beantwoording van de vragen is gedaan met de huidige kennis. Het kan zijn dat nieuwe inzichten leiden tot aanscherping hiervan.

Technische vragen

Wat zijn de wijzigingen in mijn huis?

Het nieuwe systeem komt met twee leidingen de woning binnen. De diameter van de leidingen die het huis binnenkomen is circa 10 cm inclusief isolatie. Deze leidingen worden aangesloten op de ‘afleverset’ welke de benodigde warmte uit het warmtenet haalt. De ‘afleverset’ wordt zo dicht mogelijk geplaatst in de buurt van waar de warmtenetleidingen binnen komen. Mogelijk kan dat op de plaats waar de huidige cv-ketel hangt aangezien de ‘afleverset’ ongeveer dezelfde afmetingen heeft. De ‘afleverset’ wordt vervolgens op de bestaande cv-installatie aangesloten. Met een thermostaat in de woonkamer kan de temperatuur geregeld worden. Om te meten hoeveel warmte er afgenomen wordt zal er bij de ‘afleverset’ ook een verbruiksmeter worden geplaatst die qua omvang vergelijkbaar is met de elektriciteitsmeter. Omdat iedere woning anders is zal er per woning worden gekeken naar wat de beste manier is om aangesloten te worden op het warmtenet.

Deze ‘afleverset’ met tapwater zit in een geïsoleerde doos.

Maakt die ‘afleverset’ geluid?

Nee. Het enige elektrische onderdeel is de pomp. Deze is vergelijkbaar met de pomp in uw huidige cv-ketel en hoort geen geluid te maken.

Hoe wordt het tapwater verwarmd? 

Voor het warme water uit de kraan worden op dit moment twee opties overwogen. Optie 1 is een individuele elektrische boiler. De keuze voor het volume en vermogen van deze boiler is volledig vrij en afhankelijk van de behoefte en wensen van het huishouden. Optie 2 is dat de ‘afleverset’ iets groter wordt uitgevoerd (vergelijkbaar met afbeelding) en dat de warmte voor tapwater ook uit het warmtenet wordt gehaald. Beide opties hebben zo hun voor- en nadelen. Welke van de twee opties het uiteindelijk gaat worden, wordt in de komende tijd bepaald.

Wat als de centrale warmtepomp van het aquathermiesysteem in een strenge winter niet voldoende is?

Hiervoor wordt een noodvoorziening geïnstalleerd die op die enkele dagen in het jaar dat het heel hard vriest bij kan verwarmen. Indien er een storing optreed in de warmtepomp of in het geval dat er onderhoud aan wordt gepleegd kan deze noodvoorziening het hele systeem van warmte voorzien.

Wordt er water uit de Linge opgeslagen onder de grond?

Nee, het water van de Linge en het grondwater komen nooit met elkaar in contact. Alleen de warmte die uit de Linge wordt gehaald wordt opgeslagen in het grondwater. De kwaliteit van het grondwater en de hoeveelheid zullen niet veranderen.

Is het geen probleem om door de dijk heen te moeten?

Hier zijn eisen en voorschriften voor. Als deze gevolgd worden is er géén risico. Het Waterschap houdt hier toezicht op en geeft geen toestemming wanneer er problemen of risico’s zijn.

Waar komt de stroom vandaan voor het oppompen van het Lingewater en voor de centrale warmtepomp?

De stroom komt uit het normale elektriciteitsnet. We kunnen dus zelf een energieleverancier kiezen.

Hoe gaat het warmtenet aansluiten bij alle verschillende woningen met verschillende bestaande systemen, zoals bijvoorbeeld een bestaand luchtverwarmingsysteem.

In vrijwel elke woning is de situatie anders. Dat gaan we dan ook per woning inventariseren. Ook voor luchtverwarmingsystemen is er een goede oplossing met hoog rendement.

Lekt er geen energie (warmte) weg in de grond?

Elk warmtesysteem heeft verliezen. De grond en het grondwater kunnen echter het overgrootste deel van de warmte vasthouden. De verliezen in een warmtewisselaar zijn heel erg laag; minder dan 1%. Om de verliezen in het hele systeem op te vangen zal circa 3 graden boven de gewenste temperatuur (totaal 73 °C) verwarmd worden.

We gaan ervan uit dat het systeem het hele jaar draait, Dit is ook nodig om ons van tapwater te voorzien als we deze optie kiezen. Dit is echter nog wel afhankelijk van het uiteindelijke technische en financiële concept.

Vragen over positieve en negatieve impact van Aquathermie op de ecologie van de Linge

Hoeveel warmte kun je uit de Linge halen, kun je dat straffeloos doen? 

Uit het overleg met het waterschap is gebleken dat er kaders zijn voor de mate van koude-lozing in verhouding met de grote van een rivier. Naar verwachting blijft het mogelijke systeem van Enspijk hier ruim binnen. De koude-pluim die ontstaat is na een paar honderd meter opgelost. Het effect dat dit heeft op de ecologie wordt nog verder onderzocht, maar de kaders waar het waterschap mee werkt zijn bedoeld om het risico van negatieve effecten tot een minimum terug te brengen. Om het risico op negatieve ecologische effecten nog verder terug te dringen zal er ook een monitoringsprogramma worden ontwikkeld waarmee een vinger aan de pols gehouden wordt. Hierbij kunnen we ondersteuning verwachten vanuit het waterschap en landelijke onderzoeksinstellingen.

Dorpen die stroomafwaarts liggen, merken die wat aan de temperatuur?

De dorpen stroomafwaarts merken niets aan de temperatuur omdat het water na verloop van tijd en afstand weer opwarmt door de zon, de lucht en de bodem van de Linge. Hierdoor krijgt het weer dezelfde temperatuur als voor de DWE-installatie. Bovendien is het voor het waterschap en de gemeente een uitgangspunt dat plaatsen stroomafwaarts niet beperkt worden in het ontwikkelen van een aquathermiesysteem als gevolg van de warmteonttrekking door Enspijk.

We krijgen hier toch geen situatie zoals in Groningen?

Er wordt niets uit de bodem gehaald of toegevoegd. Er bestaat dus geen kans op verzinking van de bodem. Bovendien worden wij zelf de baas over het systeem. Wanneer er onverhoopt problemen optreden kunnen wij daardoor zelf direct een oplossing bedenken en zijn wij hierbij in veel kleinere mate afhankelijk van grote invloedrijke instanties zoals de NAM.

Vragen over kosten

De aanleg van een warmtenet in Enspijk vraagt een investering van vele miljoenen. Dit kan de Coöperatie DWE niet opbrengen, dus er is veel subsidie en geld van andere financiers nodig. In andere gemeenten wordt al bewezen dat dit mogelijk en haalbaar is. Het is onze ambitie dat wij, de inwoners, niet of nauwelijks hoeven te investeren in de aanleg van het warmtenet.

Wat is de prijs per gigajoule?

Het streven is om een zo laag mogelijke warmteprijs voor de inwoners van de dorpskern van Enspijk te realiseren. Ook proberen we gelijk of lager te blijven dan de dan geldende gasprijs. Dit is onder meer afhankelijk van de netto kosten (na aftrek van subsidies) van de installatie en het warmtenet. Op dit moment zijn er ontwikkelingen gaande in subsidieland. De subsidiemaatregelen worden verruimd. Aan de andere kant zijn de prijzen onderhevig aan inflatie. Hierdoor kunnen we niet precies inschatten wat de uiteindelijke kosten zullen zijn voor de aanleg en het in bedrijf houden van het systeem. We zijn wel een coöperatie zonder winstoogmerk waardoor we, ten opzichte van commerciële partijen, de prijs voor warmte kunnen beperken.

Als we zo’n afleverset in huis hebben, hebben we dan vaste kosten of gebruikskosten?

Uitgangspunt nu is om de ‘afleverset’ gratis ter beschikking te kunnen stellen aan de eigenaar van het pand. De unit blijft eigendom van de leverende partij (net zoals nu de gasmeter). Het is nog niet duidelijk of dit gaat lukken of dat er een “vastrecht” per maand voor de ‘afleverset’ gaat worden berekend. Dit zal in ieder geval niet hoger zijn dan de vaste kosten voor een gasmeter.

Het zijn best ingrijpende kosten om woningen van voor 1980 te verbouwen, is het haalbaar?

Isolatiekosten en andere verduurzamende maatregelen kunnen door onze collectieve inkoop lager worden en bovendien is er naar verwachting meer subsidie mogelijk als we dit gezamenlijk aanvragen.

Het streven is om de isolatiekosten (per woning in kaart te brengen) voor een deel niet ten laste van de eigenaar van het pand te laten komen door optimaal gebruik te maken van subsidies. De overige kosten zijn voor de eigenaar van het pand. DWE helpt eventueel alleen bij het verkrijgen van de subsidie. Het is dus aan de eigenaar of hij deze investering doet.

Er komt veel subsidie beschikbaar voor de isolatie van woningen. Hiermee worden de kosten al voor een deel gereduceerd. Daarnaast kan men tegen zeer aantrekkelijke lage rente geld lenen voor isolatie. De eerste paar jaar betaal je met de besparing op je energierekening die lening af waarna je een in verhouding lagere energierekening overhoudt.

Er wordt nog gezocht naar de beste oplossing voor het bekostigen van de aanpassingen aan de woningen voor het aansluiten op het warmtenet. Hierbij mag je er vanuit gaan dat het uitgangspunt is om de kosten zo laag mogelijk te houden. Deze worden opgenomen in de begroting van DWE

Wat zijn de kosten voor een afnemer om eruit te stappen als je niet tevreden bent?

In principe zal je moeten intekenen voor een meerjarig contract i.v.m. de noodzaak voor continuïteit in de collectieve warmtevoorziening en de financiële exploitatie. Er is nog geen besluit genomen over uitstapkosten bij beëindiging.

Vragen over medezeggenschap en de bevoegdheden van het bestuur van de Coöperatie DWE

Kan het bestuur zelf iets besluiten?

Het bestuur kan inderdaad zelf besluiten nemen maar legt hierover verantwoording af in de ledenvergadering. De statuten en het huishoudelijk reglement dienen hierbij als uitgangspunt voor het beleid en zodoende voert het bestuur het beleid uit van DWE. Hierin kunnen wijzigingen aangebracht worden. Deze moeten echter eerst conform statuten tijdens een ledenvergadering goedgekeurd worden.

Vragen over draagvlak

Wat te doen als je nu al nadenkt over een eigen initiatief, een individuele oplossing?

Het staat iedereen vrij om te kiezen voor een individuele oplossing.

Mocht men plannen hebben dan zouden we hier graag in betrokken worden om mee te denken. Ook DWE heeft de mogelijkheid overwogen om individuele oplossingen te hanteren in het Plan van Aanpak maar hier kleven nogal wat nadelen aan. Een collectieve oplossing heeft hierdoor de voorkeur. Voor een rendabel netwerk hebben wij ongeveer 150 aansluitingen nodig.

Is er een peiling gehouden onder de inwoners?

Er is recent een enquête gehouden onder de inwoners. Deze is nog niet voltooid.

Gaat Kleurrijk Wonen mee?

De woningbouw schaart zich achter het initiatief.

Wat is de mening van het waterschap?

Het waterschap heeft als geen ander te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Het is dus vanzelfsprekend dat zij hier aan meewerken zeggen zij zelf. Hiervoor zal er wel rekening moeten worden gehouden met bepaalde landelijke kaders, maar het uitgangspunt is ja, tenzij. Het voorkomen van negatieve ecologische effecten is daarbij zeer belangrijk. Al met al is het waterschap een voorstander van dit initiatief.

Zorgen

Opmerking van een inwoner : Moet ik als lid van de coöperatie ook warmte afnemen?

Als inwoner van Enspijk kan je altijd lid worden van de coöperatie. Men is niet verplicht dan ook warmte af te nemen.