Plan van Aanpak

Samenvatting

In enkele vooronderzoeken is geconcludeerd dat aquathermie, warmtewinning uit de rivier de Linge, de voorkeur geniet voor de verduurzaming voor de warmtevoorziening van Enspijk. Daarbij kwam ook naar voren dat naast de reductie van CO2-uitstoot, financiële haalbaarheid voor alle inwoners (inclusiviteit) en bescherming van de ecologie in de Linge, randvoorwaarden zijn.

Dit Plan van Aanpak dient als leidraad om het doel van dit initiatief, een duurzame warmtevoorziening voor Enspijk, gerealiseerd te krijgen. Om hiertoe te komen maken we onderscheid in vijf fasen, te weten: vooronderzoek, voorbereidende maatregelen op duurzame warmte, haalbaarheid, ontwikkeling & ontwerp en realisatie & beheer.

We staan nu op de grens van het vooronderzoek en de voorbereidende maatregelen voor een duurzame warmtevoorziening. Dit is het moment om samen met de inwoners van Enspijk te gaan kijken naar de isolatie van de woningen; iets waar iedereen voordeel van heeft. Bovendien is dit buitengewoon duurzaam. Een bouwkundig onderzoek en advies is hiervoor opgenomen in onze plannen. Vervolgens zal met een haalbaarheidsonderzoek onderzocht worden of, en met welke configuratie, dit initiatief echt haalbaar is. Wanneer dit positief wordt beoordeeld zullen we starten worden met het ontwikkelen en ontwerpen van zowel de techniek als de financiële en juridische constructies. Wanneer een volledige ontwerprapportage is opgeleverd en het draagvlak en de financiering voor de realisatie voldoende zijn, dan start de realisatie en beheer van de duurzame warmtevoorziening van Enspijk.

Tijdens het doorlopen van de fasen wordt een aantal onderdelen behandeld dat om specifieke kennis vraagt en daarom onderverdeeld is in een aantal subgroepen. We onderscheiden hierin zes onderdelen: 1) Techniek, 2) Juridisch, eigendomsorganisatie en financieel (JEF), 3) Duurzaamheid, 4) Draagvlak, 5) Risico, 6) Organisatie van het initiatief.

Het onderdeel techniek omvat het fysische systeem dat de duurzame warmte gaat leveren. Hier worden onder andere de afmetingen en het vermogen en de route van de leidingen van het systeem bepaald. De techniek is samengesteld uit de componenten die bij de bron (de Linge) komen te liggen: het deel van het systeem dat de warmte produceert (warmtepomp en warmteopslag), de distributie van de warmte (het warmtenet), de levering van de warmte aan de huishoudens (tot en met de warmtemeter), de afname van de warmte door huishoudens (warmteafname set, aansluiting op CV-systeem en overige maatregelen aan een woning om de afname van de duurzame mogelijk te maken).

In het onderdeel JEF richten we een coöperatie op en vragen de inwoners van Enspijk om hier lid van te worden. Juridisch omvat alles dat betrekking heeft op rechtsvormkeuzes, contracten, vergunningen, statuten en andere zaken waarbij een jurist aan te pas moet komen. De eigendomsorganisatie heeft betrekking op de manier waarop de inwoners van Enspijk uiteindelijk eigenaar gaan worden van het totale systeem en dus ook de manier waarop uiteindelijk de investeringen, voorbereidende kosten en exploitatiekosten, maar ook de baten en de risico’s verdeeld gaan worden. Financieel heeft betrekking op alles wat met de verwerving en de inzet van de benodigde financiële middelen te maken heeft.

Duurzaamheid betreft alle maatregelen die worden genomen om de uitstoot van CO₂ door de inwoners van Enspijk te reduceren om de gevolgen van de klimaatcrisis te verminderen. Ook zullen we veel aandacht besteden aan een duurzame bouw en functioneren van het systeem. Het uitgangspunt is een zo laag mogelijke negatieve impact op het mondiale milieu en het voorkomen van negatieve impact op de ecologie in de Linge.

Wij gaan aan de slag met het creëren van draagvlak. Aan de hand van het AIDAS-model kijken wij wat hieraan ten grondslag ligt. Wij realiseren ons dat wij zonder de instemming van een groot deel, zo niet alle inwoners van Enspijk, niet kunnen beginnen. Wij vragen de inwoners van Enspijk om lid te worden van onze coöperatie. Middels enquêtes, nieuwsbrieven, informatieavonden en via onze website trachten we zoveel informatie te geven. Daar zullen we de tijd voor nemen. Dit zal ongeveer twee jaar in beslag nemen. Voor ons geldt dat kwaliteit gaat voor haast.

Om de risico’s te beheersen wordt er gebruik gemaakt van de Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) methode. Hiermee wordt een indicatie verkregen van de relatieve grootte van de risico’s die dit initiatief loopt. Na rangschikking worden voor de grootste risico’s controlemaatregelen bedacht. Zo worden de risico’s beperkt en in de kiem gesmoord.

Om al het werk in de richting van deze duurzame warmtevoorziening uit te kunnen voeren is een professionele organisatie van de werkgroep nodig. Daartoe zijn de principes en gedragscode binnen de werkgroep beschreven en is er een standaard samenkomstmoment gekozen. Er zijn maatregelen gedefinieerd om de voortgang en de kwaliteit van het project te waarborgen en de benodigde rollen en bijbehorende taken zijn uitgeschreven. Voor de oprichting van de coöperatie is een bestuur gekozen dat in eerste instantie bestaat uit leden van de werkgroep.

De globale tijdlijn voor het doorlopen van alle fasen wordt geschat op 7,5 jaar. De kosten voor de ontwikkeling van het project (excl. de realisatie) bedragen zo’n € 2.840.050,- Hiervoor zijn we aangewezen op de ondersteuning van lokale belanghebbende organisaties.